Премини към основното съдържание

Изх. No 24-12018-28.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ХАДЖИЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-38150-25.01.2021г. от Теодора Огнянова Христова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приет проект за изменение с удостоверение № 25-40721-15.02.2021г, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоялтени обекти в сграда с идентификатор 68134.4339.88.1, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, Столична община.
Изменението се изразява в корекция на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4339.88.1.5 и 68134.4339.88.1.14, съответстващи на апартамент  №5 и гараж №5 като се засягат самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4339.88.1.4,  68134.4339.88.1.6 и 68134.4339.88.1.13, съответстващи  на апартаменти №№4, 6 и гараж №4. Заличава се Йорданка Иванова Пиралкова като собственик в самостоялтелен обект с идентификатор 68134.4339.88.1.5 и се вписва Теодора Огнянова Христова, съгласно представени документи, по проект изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-7982-09.01.2021 г., въз основа на което е издадено удостоверение № 25-40721-15.02.2021г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-38150-25.01.2021 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоялтени обекти в сграда с идентификатор 68134.4339.88.1, находяща се в гр. София, район „Овча купел“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
    
                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
-

slogan bg