Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1058-12.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЗЕЙНИЛ АБДУЛОВ АБДУЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Тодор Домузов – пълномощник на Тодор Димитров заявление с рег.                            № 01-480757-16.10.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-271407-29.10.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Гоце Делчев,                           общ. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се  състои в коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 17395.501.2108 и 17395.501.2105, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 684/05.11.2020г. на Община Гоце Делчев и разработка на правоспособно лице по кадастър.
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-480757-16.10.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-480757-16.10.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 12.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.01.2021г.

    
ЗА НАЧАЛНИК :
ГЛ. ЕКСПЕРТ „СПК“- ИНЖ. РАДКА МАРУЛЕВСКА
 /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/
 

slogan bg