Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1056-12.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НИКОЛА ГОСПОДИНОВ ГАЛЕВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАЛЕВ,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-362108-13.08.2020г., подадено от Юри Петров Ступел, чрез пълномощник Петър Бориславов Гунев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имот с идентификатор 04234.6916.5123, с административен адрес: с. Бистрица, район „Панчарево“, в. з. Косанин дол. 
Изменението в КРНИ е извършено на основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с чл. 69, ал. 2 от Наредба № PД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри и се състои в:
            Заличаване на данни за собственик – Никола Господинов Галев вписани с документ за собственост.- Други № РД-64-58 от 25.06.2007г. издаден от Столична община- район Панчарево.   
            След изменението в КРНИ за имот с идентификатор 04234.6916.5123 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“ са записани следните данни за собствениците, носителите на вещни права, както и актовете, от които те черпят правата си:
Юри Петров Ступел с документи за собственост- нотариален акт № 88, том , рег. 42792, дело 32652 от 06.08.2020г., на Служба по вписвания гр. София.
Татяна Иванова Милтенова-Ступел с документи за собственост- нотариален акт № 88, том , рег. 42792, дело 32652 от 06.08.2020г., на Служба по вписвания гр. София.
                                                 НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
        ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:  13.01.2021г.
 

slogan bg