Премини към основното съдържание

Изх. № 22-20-11.01.2021 г. Включен в преписка: 01-558356-30.11.2020 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: КЕТИ КОСТОВА ДИМОВА До: ХРИСТИНА МАРИНОВА ДОНЕВА
Подразделения

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-558356-30.11.2020 г., от ИЛИЯН ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ  и СОНЯ ИЛИЕВА НИКОВА-ЧАЛЪКОВА, с което желаят да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.617.35, 07079.617.66 и 07079.617.67. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 07079.617.66, в съответствие с границите на УПИ  IX -4053, кв. 8 по регулационния план на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, с което се засягат границите на поземлени имоти 07079.617.35 и 07079.617.67, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица - проект № 15-1124945-01.12.2020 г. на СГКК Бургас.
За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Бургас по отношение на 07079.617.35, 07079.617.66 и 07079.617.67. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (от поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.
В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.01.2021 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg