Премини към основното съдържание

Изх. № 22-167-25.05.2023 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
Подразделения
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-276646-18.05.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издаден отказ № 17-86-27.02.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Маринка, общ. Бургас за имоти с идентификатори 47202.501.225, 47202.501.232, 47202.501.233, 47202.501.1050, 47202.501.1052, 47202.501.1054 и 47202.501.1363, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с Отказ № 17-86-27.02.2023 г. на началника на СГКК - Бургас, като от същия се считате уведомени за издадения административен акт.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 26.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 05.06.2023 г.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА
 

slogan bg