Премини към основното съдържание

Изх. № 22-110-05.04.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ЯНИ СТОЙКОВ ЯНЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпилo заявление рег. № 01-474840-14.10.2020 г, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед изх. № 18-1815-15.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, община Бургас, за поземлен имот с идентификатор 07079.711.39, поземлен имот с идентификатор 07079.711.40, поземлен имот с идентификатор 07079.711.41, поземлен имот с идентификатор 07079.711.3672, поземлен имот с идентификатор 07079.711.3690, поземлен имот с идентификатор 07079.711.3691, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право, както е посочено в приложената към настоящото уведомление скица-проект.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.04.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg