Премини към основното съдържание

Изх. № 22-109-02.04.2021 Включен в преписки: 01-92643-19.02.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДИЯН ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ ЗЛАТКА АТАНАСОВА
Подразделения

С настоящото, на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК, (Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.) Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-92643- 19.02.2021г., подадено от МИЛКА ЕВТИМОВА МОЛЛОВА, с което е поискано изменение на кадастралната карта на с. Крушевец, по отношение на поземлени имоти  40124.501.3, 40124.501.631. 
Искането е да се заличи в кадастралната карта поземлен имот 40124.501.3 и на негово място да се нанесе поземлен имот 40124.501.503, идентичен с УПИ ХVІ-26, кв. 7 по плана за регулация на с. Крушевец. Променят се границите на поземлен имот 40124.501.631, така че да стане идентичен с УПИ ХV-26, кв.7 по плана за регулация на с. Крушевец.  Собственик на този имот е КРЕЗОН ООД. От изменението са засегнати съседните поземлени имоти с идентификатори 40124.501.953-улица, 40124.501.90, 40124.501.91, 40124.501.629. 
Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-217373-01.03.2021г., издадена от СГКК Бургас.
След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани  лица и собственици,  като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата свалянето му от табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение засегнатите имоти. 
В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на                с. Крушевец по отношение на цитираните имоти. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 05.04.2021 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg