Премини към основното съдържание

Изх № 20-67075-12.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГРУП" ООД
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
            Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по повод заявление с вх. № 01-414622-11.09.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – София от ЙОРДАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА, БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ РУСИНОВ и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ РУСИНОВ, всички чрез пълномощник АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ ПОПОВ, Ви уведомяваме, че е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, EKATTE 68134, район Студентски, Столична община, одобрена със заповед № РД-18-258/28.07.2020г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, състоящо се в заличаване на срочно право на стоеж от кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 68134.1600.3357. Заличеното срочно право на строеж е учредено с Нотариален акт с данни от Служба по вписванията - №163, том LLXIX, рег. 41123, дело 30167  от 12.08.2005 .
Изменението в КККР е извършено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

    
       НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.10.2020г.
 

slogan bg