Премини към основното съдържание

Изх. № 20-66834-12.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА,
ПЪЛНОМОЩНИК
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВОВА,

Уведомяваме Ви, че с молба вх. № 07-10574-23.06.2020 г. и заявление вх. № 07-11636-07.07.2020 г. от Лиляна Савова и Кирил Жеков, пълномощници на заявителите, са поискали прекратяване на административното производство по заявление вх. № 01-26040-17.01.2020 г. 
Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) прекратявам административното производство по заявление вх. № 01-26040-17.01.2020г.
За прекратяване на производството на заинтересованите страни следва да се съобщи по реда на АПК.
Актът за прекратяване на административното производство може да бъде обжалван пред АССГ по реда на глава десета, раздел IV от АПК в 14 дневен срок от съобщаването му, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.    
            
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.10.2020 г.

                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg