Премини към основното съдържание

Изх. № 20-1043-08.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ИВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА РАЛИЦА КРАСИМИРОВА МАЛАКОВА ЕМАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ЕМИЛОВА
Подразделения

По повод проведено административно производство в СГКК София по заявление с вх. № 01-405987-08.09.2020 г. от Александър Цветков Цветков за извършване на изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на поземлени имоти с идентификатори 68134.1980.456 и 68134.1980.1269, находящи се в гр. София, район „Витоша”, за което сте уведомени на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с възражение вх. № 02-1089/12.10.2020 г. от г-жа Диляна Михайлова Ви информираме следното:  
В хода на уведомителната процедура, с електронно съобщение от 05.11.2020 г. заявителят Александър Цветков Цветков е изразил несъгласие с определените от административния орган по данни от общинската администрация заинтресовани лица, наследници на Янко Иванов Стефанов, като твърди, че такива са само той и Валентина Стефанова Иванова – съпруга на Александър Янков Иванов. Извършена е допълнителна проверка, единствено с цел да се установи правилно ли са определени заинтересованите лица по преписката.
От фактическа страна Административният орган съобрази следното:
Видно от приложено в преписката удостоверение за наследници, Янко Иванов Стефанов е починал на 02.08.2013 г., като е имал две деца – Александър Янков Иванов и Жасмина Янкова Стефанова. Към момента на смъртта си той е бил вдовец. Другите посочени в удостоверението за наследници лица са негови братя и сестри и техните наследници. Съгласно чл. 5 и сл. от Закона за наследството децата на починалия наследяват равни части. Когато починалият не е оставил деца или други низходящи наследяват родителите. Братята и сестрите наследяват когато не са налице низходящи или възходящи. В случая към датата на смъртта на Янко Иванов Стефанов Александър Янков Иванов е починал /19.12.2012 г./, следователно той няма как да наследи баща си. Видно от удостоверението за наследници на Александър Янков Иванов същият не е имал деца или други низходящи, а единствено съпруга. Поради това не може да бъде приложено правилото за заместване, предвидено в чл. 10 от Закона за наследството. Единствен наследник на Янко Стефанов Иванов е дъщеря му Жасмина Янкова Стефанова. Същата е завещала на заявителя Александър Цветков Цветков цялото си имущество, като завещанието е вписано в Имотен регистър, Служба по вписванията под номер 124, том VІ, дело № 26473/2020 г. 
СГКК София не разполага с данни за датата на сключване на брак от страна на Янко Иванов Стефанов като от представените документи не може да бъде категоричен извод дали имотът е придобит в съпружеска имуществена общност. Доколкото децата му са родени пред 1952 г. и през 1954 г. може да се направи единствено такова предположение. Въз основа на последното може да се приеме, че имотът е придобил в режим на СИО. В този случай Александър Иванов е наследник на майка си и получава дял от нейното имущество. Същият е починал без деца, следователно негови наследници са съпругата му и баща му. Като се вземе предвид изложеното, се стига до заключение, че Валентина Стоянова Иванова е собственик на имота, чието нанасяне в КККР се иска и следователно тя е заинтересовано лице. Другите лица, посочени в удостоверението за наследници на Янко Иванов Стефанов, не са наследници и не следва да бъдат уведомявани за настоящото производство. Завещанието на Жасмина Янкова Стефанова е вписано в имотен регистър, Службата по вписванията, следователно налице е оповестителното действие на това вписване. В случай на спорове за материално право същите трябва да бъдат решени от Съда. Към момента СГКК – София разполага с валидно завещание, което следва да бъде взето предвид.
По заявление с вх. № 01-405987-08.09.2020 г. от Александър Цветков Цветков заинтересовани лица са вписаните в КРНИ носители на вещни права по отношение на засегнатите имоти. Собствеността, възникнала в полза на Янко Иванов Стефанов и съпругата му е преминала в Александър Цветков Цветков и Валентина Стоянова Иванова. Другите лица, вписани в удостоверението за наследници на Янко Иванов Стефанов лица не са призовани към наследяване, същите не са заинтересовани лица и не следва да бъдат уведомявани за настоящото производство. 
Предвид горното Ви уведомяваме, че в административното производство е допусната грешка при определяне на заинтересуваните лица съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, като към настоящия момент, след обстоен анализ, Административният орган е приел, че не се явявате заинтересовани лица в настоящото производство и няма да бъдете уведомявани за преписката и нейното развитие. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:11.01.2021 г.

                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg