Премини към основното съдържание

Изх. № 01-567900-3/05.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: „МММ 11“ ЕООД
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-567900/04.12.2020 г. от "ФИЛИПЕКС ТРЕЙДИНГ" ООД, и приет проект за изменение  в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, засягащо сгради с идентификатори 56784.536.837.1 и 56784.536.837.6, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. 
На основание чл. 34,  ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на писмото, имате възможност, в СГКК – гр. Пловдив, да се запознаете с проекта за изменение на КККР по заявление рег. № 01-567900/04.12.2020 г., да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. 
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, ет. 1, СГКК - Пловдив – с  куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Виж имейла....
При непредставяне на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-567900/04.12.2020 г., СГКК Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради с идентификатори 56784.536.837.1 и 56784.536.837.6. Ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 /чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК - Пловдив  

Дата на поставяне на таблото: 06.04.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 14.04.2021 г.
 

slogan bg