Премини към основното съдържание

Изх. 24-9894-07.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВЛАДИМИР КОЦЕВ ПЕЛОВ
Подразделения

         На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-66006-08.02.2021 г. от  СЛАВКА ПЕТРОВА АСЕНОВ чрез пълномощник „ГЕОСИД“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1387.2329, 68134.1387.2113, 68134.1387.5, 68134.1387.4, 68134.1387.3 и 68134.1387.2, находящи се в гр.София, район Надежда, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране на западната и източната граници на поземлен имот с идентификатор 68134.1387.2 в съответствие със западната и източната граници на УПИ XI, кв.144-а, по предходен регулационен план идентичен с УПИ VII-2 по действащия регулационен план на местност „ж.к. Триъгълника“, одобрен със Заповед № РД-50-09-236/ 02.09.1996 г. и Заповед № РД-09-50-120/ 23.03.1998 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-66006-08.02.2021 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-66006-08.02.2021 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1387.2329, 68134.1387.2113, 68134.1387.5, 68134.1387.4, 68134.1387.3 и 68134.1387.2, находящи се в гр.София, район Надежда, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

Приложение: Копие от Скица – проект  № 15-185297-22.02.2021 г.    

                    
     НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
     ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
н проект  № 15-1096941-02.12.2019 ж. Д. Петкова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 
 

slogan bg