Премини към основното съдържание

Изх. 24-28731-15.09.2023 г.

Документи
307008.pdf (3.37 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МАРИО ЧАВДАРОВ ГЕРИНСКИ МАРИЯНА ИВАНОВА ГЕРИНСКА
Подразделения
София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-307008-31.05.2023 г. от ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДЕНБОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-15851-30.05.2023 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4329.21, 68134.4329.22, 68134.4329.29 и 68134.4329.1680, находящи се в гр. София, район Овча купел, Столична община, одобрена със заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в промяна на горецитираните имоти, по скица - проект № 15-696351-27.06.2023 г., в съответствие с границите на парцел XII-1517, кв. 57 по плана на гр. София, м. “в. з. Горна баня”, одобрен със заповед № 263/23.03.1961 г. и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, или на място, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-207321-10.04.2023 г., въз основа на което е издадено Удостоверение 25-15851-30.05.2023 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 - с куриерска или пощенска услуга, по електронен път на e-mail: Виж имейла... или на място в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-207321-10.04.2023 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4329.21, 68134.4329.22, 68134.4329.29 и 68134.4329.1680, находящи се в гр. София, район Овча купел, Столична община, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Приложение: Скица – проект.                            

                                            
                                                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                          ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.09.2023 г.
 

slogan bg