Премини към основното съдържание

Изх. 24-24353-08.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
„Маджарово“ ЕАД, гр.Маджарово
Подразделения

С настоящото Ви уведомяваме, че „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, СОФИЯ е подало чрез Теофана Политова, пълномощник, пред СГКК- Хасково, заявление вх.№ 01-448991-01.10.2020г. за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за неурбанизираната територия в землището на гр.Маджарово, обл.Хасково, одобрена със заповед № РД-18-29/20.01.2020г. за поземлени имоти (ПИ) № 46084.159.39, № 46084.159.450, № 46084.159.451, № 46084.159.454, № 46084.159.455, № 46084.159.460, № 46084.159.461. Към заявлението е представено удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР изх. № 25-230995-24.09.2020г., издадено от СГКК – Хасково по заявление вх. № 01-402108-03.09.2020г. за приемане на „Проект за изменение на кадастралната карта на поземлени имоти с идентификатори 46084.159.39, 46084.159.450, 46084.159.451, 46084.159.454, 46084.159.455, 46084.159.460 и 46084.159.461“, изработен от           инж. Сн. Стойнова – правоспособно лице по ЗКИР.

Изменението на КККР се състои в следното:
-    заличават се ПИ 46084.159.451 (000451 по КВС) и ПИ 46084.159.460 (000460 по КВС);
-    променят се границите и площите на ПИ № № 46084.159.39 (159039 по КВС), 46084.159.450 (000450 по КВС), 46084.159.454 (000454 по КВС), 46084.159.455 (000455 по КВС), 46084.159.461 (000461 по КВС);
-    нанася се нов поземлен имот, границите на който са определени от геодезически измервания с проектен идентификатор 46084.159.584, площ - 3356кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийно производство, собственик - „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, документи за собственост – н.а. 5 / 28.06.1999г.,                 н.а. 76 / 29.12.2000г., удостоверение за вписани обстоятелства, издадено от Агенция по вписванията                           изх. № 20140211092337 / 11.02.2014г., вписано на 01.10.2014г. под №150, дв.вх. рег. № 3282, том 2 в служба по вписванията гр.Харманли;
-    нанасят се 4 (четири) нови сгради, границите на които са определени от геодезически измервания с проектни идентификатори 46084.159.584.1, 46084.159.584.2, 46084.159.584.3, 46084.159.584.4; площи съответо 242кв.м., 85кв.м., 120 кв.м., 40кв.м.; предназначение: сгради 46084.159.584.1 и 46084.159.584.2 – сгради за енергопроизводство, сграда 46084.159.584.3 – промишлена сграда, сграда 46084.159.584.4 – склад; собственик за сгради 46084.159.584.1, 46084.159.584.3 и 46084.159.584.4 - „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, документи за собственост – н.а. 5 / 28.06.1999г., н.а. 76 / 29.12.2000г., удостоверение за вписани обстоятелства, издадено от Агенция по вписванията изх. № 20140211092337 / 11.02.2014г., вписано на 01.10.2014г. под №150, дв.вх. рег. № 3282, том 2 в служба по вписванията гр.Харманли; за сграда 46084.159.584.2 не са представени документи, доказващи собственост.
Площта на новите обекти е определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи границите на поземления имот и на сградите.
Исканото изменение е показано в приложената скица-проект № 15-924712-08.10.2020г.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получaване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление с вх.№ 01-448991-01.10.2020г. и заявление с вх.№ 01-402108-30.09.2020г., и да направите писмени искания и възражения. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: гр.Хасково, бул. „Г.С.Раковски“ № 26а, ет.3 - с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на haskovo@cadastre.bg.
След изтичане на определения срок Ви уведомяваме, че на основание чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър ще бъде издадена заповед за изменение на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр.Маджарово, обл.Хасково на поземлени имоти с идентификатори 46084.159.39, 46084.159.450, 46084.159.451, 46084.159.454, 46084.159.455, 46084.159.460 и 46084.159.461.
Началник СГКК-гр.ХАСКОВО:
.............................................
/инж.Валентина Трайкова/
Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 13.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 21.10.2020 г.             
 

slogan bg