Премини към основното съдържание

https://www.cadastre.bg/admin/structure/block/block-visibility-group-new/entity.node.canonical/%257B%2522node%2522%253A%252231938%2522%257D

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ИВАН ГЕОРГИЕВ СЯРОВ гр. Ямбол, ул. "Филип Тотю" № 11А До: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЯРОВА-ДЕНИСОВА гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" бл. 29, вх. В, ет. 2, ап. 43
Подразделения

    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-143536-17.03.2021г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-66234-10.03.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 87374.555.301.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Филип Тотю“ № 11-11А, одобрена със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в отстраняване на непълнота и грещка в КККР състояща се в корекция очертанията на схемата на самостоятелен обект на етаж 2.
и се извършва въз основа на прект от правоспособно лице инж. Валентина Борисова Илиева-Димова /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР въз основа на заповед № РД-15-33/18.04.2016г. на ИД на АГКК/, приложен към заявление с вх. № 01-118637-04.03.2021г.,
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Ямбол и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление рег. № 01-118637-04.03.2021г, въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-66234-10.03.2021г., в сградата на СГКК - Ямбол., гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 7, ет. 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 7, /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: Виж имейла.....
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-143536-17.03.2021г., СГКК -Ямбол ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 87374.555.301.1, с адрес гр. Ямбол, ул. „Филип Тотю“ № 11-11А, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

                                                             Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............
                                                                                                                  / инж. Р. Христова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.04.2021 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 14.04.2021г.
 

slogan bg