Премини към основното съдържание

До Антония Николова, Александър Александров, Мария Стоянова, Лилия Александрова

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До Антония Николова, Александър Александров, Мария Стоянова, Лилия Александрова
Подразделения

ЗАПОВЕД
№ 18-8780-18.09.2020 г.

На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-415265-14.09.2020 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Мария Райкова Стоянова

О Т К Р И В А М

производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

1.    № 18335.402.51 - с. Гърдевци, з-ще Шилковци, община Елена. Границите на имота са: 
•    Улица;
•    Имот, собственост на Община Елена;
•    Имот, собственост на Димитър Йорданов Димитров;
•    Имот, собственост на Христо Иванов Христов;
•    Имот 83171.123.18 от кадастралната карта на землище Шилковци; 
•    Имот 18335.402.3;
•    Имот 18335.402.12.

2.    Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е инж. Йордан Русанов Пенчев, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-59 от 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
3.    На основание на чл. 35б, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4.    В 7 дневен срок собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
5.    Копие от заповедта да се връчи на възложителя и изпълнителя.

    Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    / инж. Иван Анастасов /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 15.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 23.10.2020 г.
Длъжностно лице:.................................   /инж. Иван Анастасов/    
 

slogan bg