Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Допълнителни документиДатаРазмер
File syobshtenie-spirane-procedura-99-661-18112016.pdf18/11/16316.43 KB
File Обявление за възложена поръчка - 07-3(21)-19.06.2017 г. 27/06/17397.88 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ и Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“,

преписка АОП № 01055-2016-0030.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 23.11.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 24.11.2016 г. от 10.00 ч.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.