Услуги

Версия за печатВерсия за печат

Списък

на предоставяните административни услуги от АГКК, описание за начините на подаване и предоставяне, необходими документи или информация, такси и срокове

  • За услугите от Геокартфонд -в процес на актуализация
  • За услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастърв - в процес на актуализация

До актуализирането на описанията на услугите за цени и срокове бихте могли да се информирате от :

Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС (ДВ. бр. 90 от 15.11.2016 г) 

 


Уважаеми потребители, услугите предоставяни от АГКК се заплащат с дебитна или кредитна карта на ПОС терминалите в приемните на регионалните служби или чрез банков превод.

Касовото обслужване в СГКК-София град и СГКК–Софийска област се осъществява от ЦКБ АД- такса за банката-1,90 лв., възможност за плащане и чрез ПОС терминални устройства на всяко гише.

Преводното нареждане може да бъде изпратено по имейл, факс или по пощата.

Стойността на дължимата сума се определя от служител на Агенцията след заявяване на услугата.

Параметри на съответните регионални офиси 

Задължително е вписването на №-ра на заявлението в графата основание за плащане