Обществени поръчки

Извършване на функционален анализ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и изготвяне на препоръки и план за подобряване, вследствие резултати

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-7/08.06.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 670664/08.06.2015 год. в РОП с предмет: