Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, СКЕНЕРИ, ПРИНТЕРИ И ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери и хардуерни компоненти за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, по четири обособени позиции (преписка АОП № 01055-2016-0021). 

Привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни“

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА В СГРАДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР И РЕГИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (преписка АОП № 01055-2016-0018).

Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена
Прекратена

Открита ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа  І  клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции“ (преписка АОП № 01055-2016-0015).