Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 31/10/16244.38 KB
File Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-667-01.12.2016 01/12/16361.72 KB
File Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП 12/12/16303.03 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 12/12/16912.29 KB
File Протокол 1 за отваряне на офертите 27.01.2017 27/01/17380.16 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти 27/02/17287.52 KB
File Протокол 2 от 27.02.2017 г. 15/03/17264.24 KB
File Протокол 3 от 06.03.2017 г. 15/03/17219.29 KB
File Доклад на комисията №10-32-10 от 07.03.2017 гт.. 15/03/17360.33 KB
File Решение за избор на изпълнител № 19-38-16 от 14.03.2017 г. 15/03/17360.33 KB
File Договор ДД-34 от 21.04.2017 15/05/17265.78 KB
File Договор ДД-41 от 09.05.2017 15/05/171.12 MB
File Обявление за възложена поръчка 15/05/17461.21 KB

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите наАгенция по геодезия, картография и кадастър”, по две обособени позиции:
                                                                

 

Обособена позиция № 1
„Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър”
                                                                         
Обособена позиция № 2
„Избор на служба по трудова медицина за служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.01.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. Преписка  АОП № 01055-2016-0033.Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 04.01.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.