ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ПОСТЪПИЛИ В АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Версия за печатВерсия за печат

Приложение № 1 към Заповед № РД-13-147/31.10.2007г. 

/ извадка /

Раздел І.

Общи положения

Чл. 1. С тези процедури се определя редът за регистриране и разглеждане на сигналите и жалбите за корупционни практики, за извършени в нарушения на закона действия и/или бездействия на служители и звена от администрацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при или по повод на изпълнение на служебните или трудовите им задължения и се решават при условията на действащото законодателство.

Чл. 2. Процедурите имат за цел да регламентират ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите от администрацията на АГКК и да съдействат за повишаване ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.

Раздел ІІ.

Процедури

 Чл. 3. (1) Сигнали за извършени нарушения и за корупционни практики и жалби могат да постъпват в АГКК по телефон, факс, електронната поща, деловодството или чрез кутиите за сигналии жалби, разположени в седалищата на централната администрация и службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

(2) Отварянето на кутиите за сигнали и жалби се извършва всеки петък в 16,00 часа както следва:

а/ за централната администрация –от деловодител и служител на геокардфонда

б/ за службите- от деловодител и началника на службата.

(3) Постъпилите сигнали и жалби се предават (изпращат) в деловодството на централната администрация за завеждане. Заведените сигнали се регистрират в Регистъра за сигнали и жалби (РСЖ).

Чл.4. (1) Сигналите и жалбите се регистрират в компютърната деловодна система и в РСЖ след проверка на наличността на описаните документи (ако има такива).

(2) По анонимни сигнали или жалби не се образува производство.

§ 3. Контрол по изпълнение на тези процедури се осъществява от главния секретар на АГКК.