В ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: