В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви уведомяваме, че по повод

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
До: АСАН ОСМАН АСАНОВ Адрес: Република Турция До: СМАИЛ МУСТАФОВ АШКИМЕРОВ Адрес: Република Турция До: СЮННЮ МУСТАФА АШКИМЕРОВА Адрес: Република Турция До: АЙРИЕ АСАНОВА ДЖАТЕВА Адрес: Република Турция До: ЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция До: ХЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-104248-11.03.2019 г. от Асан Смоилов Исов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Кричим за поземлени имоти с идентификатори 39921.60.8 и 39921.60.57, състояща се в регистрирането на Асен Асенов Грошев като собственик на имотите, въз основа на нотариален акт по давностно владение, вписан в СВ – Пловдив акт №129 от 12.02.2019 г. и заличаване на Осман Асанов Османов и Мустафа Ахмедов Ашкимеров като собственици на имотите. След тази редакция е извършена и следваща промяна в данните за собственост, във връзка с регистрирането на последващ нотариален акт за покупко-продажба и на двата имота.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 29.03.2019 г.