СВЕТЛАНА ИВАНОВА БУХЛЕВА До: ТАТЯНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА До: ЦЕНКА ВЕЛКОВА ХРИСТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

СВЕТЛАНА ИВАНОВА БУХЛЕВА

До:
ТАТЯНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

До:
ЦЕНКА ВЕЛКОВА ХРИСТОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-78054-17.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5004-11.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4336.604.1, 68134.4336.604.2, 68134.4336.604.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-5004-11.07.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-5004-11.07.2017 г.

 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.09.2017 г.