ПЕПА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ПЕПА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-138519-19.04.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, ще бъде стартирано на административно производство за отразяване на сгради в имот с идентификатор 52218.538.16 от одобрената със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Априлци, общ. Априлци,  ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Десислава Качева /

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.06.2018 г.

Дата на сваляне от  таблото: 22.06.2018 г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев