МАРТИН СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

МАРТИН СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-34527-29.01.2018 от Георги Николов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за сграда с идентификатор 10447.504.144.3 – гараж с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Освобождение” 11 – гараж с маза. Гаражът е номер 4 от изток на запад.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 10447.504.144.3 – гараж с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Освобождение” 11 – гараж с маза за собственици са регистрирани Марийка Кънева Христова и Стефан Дамянов Христов с документ за собственост – други No 87 от 05.02.1966 г.

Изменението в кадастралния регистър се състои в отписването Ви от сграда с идентификатор 10447.504.144.3 – гараж с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Освобождение” 11 – гараж с маза.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-34527-29.01.2018 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59, ет. 4 или да представите в сградата на СГКК Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-34527-29.01.2018, СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър за сграда с идентификатор 10447.504.144.3 – гараж с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Освобождение” 11 – гараж с маза.

Телефон за справка 062 / 62-25-36 – инж. Иван Анастасов

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.03.2018 г.

Длъжностно лице: ........................... /инж. Иван Анастасов/

 

С уважение:

 

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ

И.Д. Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър гр. В. Търново

Заповед РД-20-9/12.03.2018 г.