Изходящ №24-10665-15.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
ДО Г-ЖА ЗЛАТКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА гр.Смолян, ул. Първи май № 6
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-21156-15.03.2019 г. от г-н Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян, подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2829-15.03.2019 г., засягащо  поземлен имот с идентификатор 67653.915.108, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:15.04.2019 г.