Изходящ № 24-779-08.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-362589-19.09.2018 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр.4/13.01.2017г.), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-229-07.01.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-283-08.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10135.2563.395.1.7, 10135.2563.395.1.8, 10135.2563.395.1.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВАРНА.

 

Дата: 08.01.2019 г.                                          Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

            / инж. Красимира Божкова /