Изходящ № 24-7299-13.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
Дo: ОБЩИНА СЛИВЕН До: РУСИ ИВАНОВ КОНДЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-21021-18.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2731-13.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.82.2.21, 67338.524.82.2.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2731-13.03.2019 г.

 

Дата: 13.03.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                              / инж.Теодора Балулова /

 

Подписаният  ..............................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................
 

Подпис:

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:15.04.2019г

*Дата на сваляне от табло:29.04.2019г