Изходящ № 24-3319-14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-477384-03.12.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1228-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.503.208.1, 56784.503.208.1.1, 56784.503.208.1.2, 56784.503.208.1.3, 56784.503.208.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1228-01.02.2019 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 29.03.2019 г.