Изходящ № 24-25811-14.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.12.2018
До: ЦЕНКА ЙОСИФОВА НИКОЛОВА
Публикация на:: 
Разград

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-419752-25.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №  РД- 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9727-14.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 61710.505.2401.2, 61710.505.2401, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9727-14.11.2018 г.
2. Скица-проект № 15- 793166-30.10.2018г

 

 

                                                                    Началник на СГКК – ГР. РАЗГРАД:…………………

                                                                                                              / инж. ГАНЧО ПЕТРОВ /

 

 

Дата на качване на сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 07.12.2018г

Дата на сваляне от сайта на АГКК / информационното табло на СГКК Разград / : 21.12.2018г

Длъжностно лице: инж. Ганчо Петров