Изходящ № 24-25167-07.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
До: ВАЛЯ ГРОЗЕВА ВЪЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог“ бл. 36, вх. Д, ет.4, ап. 89 До: СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАГЬОЗОВ гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел“ № 38
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-411577-22.10.2018г., на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.53, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, засягащо сгради с идентификатори  87374.542.70.3  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Хан Тервел“ № 38 и 87374.542.70.4  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Стефан Караджа“ № 13.

Изменението е съгласно представени писменни доказателства и се състои в:

1. Заличаване на вписан в КРНИ като собственик в сграда 87374.542.70.3  ВАЛЯ ГРОЗЕВА ВЪЛЕВА със документ за собственост: Нотариален акт № 62 том ХІV рег. 4372 дело 4801 от 15.11.1997г., издаден от ЯРС

2. Заличаване на вписан в КРНИ като собственик в сграда 87374.542.70.4  СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАГЬОЗОВ със документ за собственост: Нотариален акт № 25 том 2 дело 131 от 30.03.2001г., издаден от ЯРС

3. Вписване в КРНИ на сграда 87374.542.70.3  като собственик на СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАГЬОЗОВ  с документ за собственост: Няма документ за собственост

4. Вписване в КРНИ на сграда 87374.542.70.4  като собственик на ВАЛЯ ГРОЗЕВА ВЪЛЕВА  с документ за собственост: Нотариален акт № 62 том ХІV рег. 4372 дело 4801 от 15.11.1997г., издаден от ЯРС

с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

                                                       Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                            /инж. Р. Христова/

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 08.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.11.2018г.