Изходящ № 24-22435-09.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
Дo: КРАСИМИР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА СТОИМЕНОВА ЧАВДАР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ СТОЯН МАРИНОВ МИТЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

      В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-236406-26.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, Закон за кадастър и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район „Овча купел“, № 18-7069-23.08.2018 г., засягащо сграда със самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.4338.70.1.1 и 68134.4338.70.1.2, за които се установи, че сте заинтересовани лица.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-7069-23.08.2018 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д. Величков /

 

 

 

Качено на табло: 12.10.2018г.