Изходящ № 24-19466-31.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
Дo: ГАЛИНА ЯНКОВА ПЕТРОВА ул. Петрохан № 96, вх. 1, ет. 11, ап. 13 гр. Русе До: МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ ул. Бабадаг № 7 гр. Русе До: ХРИСТИНКА БОРИСОВА НАЦЕВА ул. Бабадаг № 5 гр. Русе
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-403161-19.12.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016  г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7350-31.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 63427.8.705, 63427.8.705.2, 63427.8.705.4, 63427.8.707, 63427.8.707.1, 63427.8.707.2, 63427.8.707.3 и 63427.8.708, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7350-31.08.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                 / инж. Диана Иванова /