Изходящ № 24-192-03.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
Дo: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ГЕОРГИ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ТОДОР МИТЕВ НЕДЯЛКОВ ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.“ЧАВДАР ВОЙВОДА“ 31 МАРИЯ ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА ЕЛЕНА ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА МИНЧО ПЕТКОВ МИТЕВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 33 ЯНКО ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“ТУНДЖА“ 6 ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СТРОИТЕЛ“ 4
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-379345-02.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-97-03.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 20482.501.1688, 20482.501.1690, 20482.501.1690.1, 20482.501.1691, 20482.501.1691.1, 20482.501.1692, 20482.501.1692.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВАРНА.

Дата: 03.01.2019 г.                                          Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                          / инж. Красимира Божкова /