Изходящ № 24-17460-07.08.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.08.2018
Дo: ЯНКО ПЕТКОВ УЗУНОВ ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ МИХОВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГУРЕВ ЕТ „МАРИАНА МАНЧЕВА-ММ” ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА- УЗУНОВА РОСИЦА ИВАНОВА ЯНЕВА РУМЕН ЛЮБОМИРОВ ДИМОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-96027-16.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5620-05.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1933.1091, 68134.1933.2021, 68134.1933.2021.1, 68134.1933.2021.1., за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-5620-05.07.2018 г.
2. Копие на Скица – проект № 15-297415-14.05.2018г.
 

                                                                                                         Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                                                       / инж.Д.Величков  /

Дата на залепване на таблото:  10.08.2018г.