Изходящ № 24-1531-14.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
ДО СТОЯН ХРИСТОВ УШЕВ, УЛ. "ЦАР ИВАН АСЕН II" № 42 ЕТ. 1 АП. 1 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-445246-12.11.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-532-14.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68850.514.460.2 и 68850.514.460.1. за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-532-14.01.2019 г.

 

 

Дата: 14.01.2019 г.                            Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                     / инж.Дияна Балева /

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 11.02.2019 г.