Изходящ № 24-15049-10.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.07.2018
До ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ СТОИЛ АТАНАСОВ ДЗИМБОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358537-13.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4428-01.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4141.2223, 68134.4142.386, 68134.4142.388, 68134.4142.2003, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4428-01.06.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.07.2018 г.