Изходящ № 24-15047-10.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.07.2018
До РОЗЕТА ИВАНОВА БИЧЕВА чрез НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ БЕКРИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50602-08.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4721-11.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.903.2617, 68134.903.3000, 68134.903.1423, 68134.903.1423, 68134.903.1971 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

1. Заповед № 18-4721-11.06.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.07.2018 г.