Изходящ № 24-13223-14.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
ДO ДОНКА КРЪСТЕВА ЕНЧЕВА СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ ЕНЧЕВ
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-46282-04.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3974-12.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10447.502.9.75.17, 10447.502.9.75.18, 10447.502.9.75.21, 10447.502.9.75.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3974-12.04.2019 г.

 

 

 

 

Дата: 14.05.2019 г.                 Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                              / инж. Иван Анастасов /