Изходящ № 24-11958-25.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
Дo: МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ КАТО ПЪЛНОМОЩНИК НА АТАНАС АНДРЕЕВ КОСТАДИНОВ БУЛ. „ЧАТАЛДЖА” 14Б, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 31 ГР. ВАРНА До: НИКОЛАЙ АТАНАСОВА БАЛАКЧИЕВ УЛ. „САВА ГЕРЕНОВ” 10 ГР. ВАРНА До: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 83, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. ВАРНА До: ПАУЛИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 83, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. ВАРНА До: ГЕРГАНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА ЖК. „ЧАЙКА” 186, ЕТ. 5, АП. 17 ГР. ВАРНА До: МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПАРАШКЕВОВА УЛ. „СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” 10 ГР. ВАРНА До: АТАНАС АНДРЕЕВ ПАРАШКЕВОВ УЛ. „СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” 10 ГР. ВАРНА До: МАРИЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” 14, ЕТ. 5, АП. 9 ГР. ВАРНА До: РУМЯНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА ШВЕЙЦАРИЯ До: ТОДОР АТАНАСОВ ПАРАШКЕВОВ УЛ. „САВА ГЕРЕНОВ” 8 ГР. ВАРНА
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявление с вх.№ АУ 118129 ПР/ 03.12.2018г. от Атанас Андреев Костадинов, чрез пълномощник Михаил Петров Михайлов е създадено служебно заявление с вх. № 09-35238-25.04.2019г. на основание §4к, ал.13, т.2 ПЗР на ЗСПЗЗ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4501-25.04.2019г., засягащо имот с идентификатор 10135.2623.4123;

Съгласно §19 от Закона за изменение и допълнение на АПК (Обн. Д.в. бр. 39 от 2011г.). Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Варна.

 

 

Дата: 25.04.2019 г.                                       Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                        / инж. Красимира Божкова /