Изходящ № 24-10668-15.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ СЪБИНОВА МОЛОВА гр.Смолян, ул. Миньорска №31 ДО Г-ЖА РУМЯНА САШЕВА ПЕТРОВА гр.Пловдив, ул.Македония №107, вх.И, ет.10, ап.75
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и  ал.3  на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-423030-29.10.2018 г. от г-жа Милка Росенова Вощева, подадено на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2766-14.03.2019 г., засягащо  промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 67653.912.162, 67653.912.163, 67653.912.164 и 67653.912.201, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                         ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото:15.04.2019 г.