Изходящ № 20-68694-12.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-722-10.09.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 17703.502.38 в с. Граматици, з-ще Костел, община Елена с неустановен собственик /по искане на Гинка Стоянова Петрова/ и проекта за изменение на кадастралната карта на землище Костел – имот 38861.47.1041.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта,
кадастрални регистри и проект за изменение пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.         Дата на сваляне от таблото: 29.10.2018 г.

Длъжностно лице: ........................./инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                            

 

инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново