Изходящ № 20-68608-11.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО ЗАЯВИТЕЛИ: 1. СИНАН АХМЕД МЮМЮН 2. ЗЮЛЕЙХА ЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА 3. СЕБААТ АХМЕД АЛИ 4. НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА И ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ВАЧО АВРАМОВ ЙОРДАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

 Началникът на СГКК - Шумен, на основание чл.51, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от Наредба№РД-02-20-4/11.10.2016г за предоставяне услуги от КККР, във връзка със ЗАЯВЛЕНИЕ вх. № 01-255462-09.07.2018г. на завителите: СИНАН АХМЕД МЮМЮН, ЗЮЛЕЙХА ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА, СЕБААТ АХМЕД АЛИ и НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА и приложените към него документи и материали, а именно: Проект за поправка на КККР, изработен от инж. Юмер Мустафа Мустафа и писмени документи съобразно разпоредбата на чл.75, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР , след като разгледах цялата преписка, както и служебно приложените към нея доказателства ,  от фактическа страна установих следното:

               Преписката видно от  приложената към Проекта обяснителната записка съдържа искане за  поправка на КККР в обхвата на: „ПИ с идентификатор: 69924.501.43, обосновано с разпоредбата на чл. 57, ал.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г на МРРБ, изразяващо се в разделяне на  69924.501.43 мотивирано като явна фактическа грешка на КК и бъдещи разпоредителни действия с имота”.

Приложени са писмени документи по смисъла на чл. 7, ал.1, т.5 от Наредба№РД-02-20-4/11.10.2016г за предоставяне услуги от КККР, а именно: Удостоверение за наследници на Ахмед Мюмюн Реджеб,  Удостоверение за идентичност на  лице с различни имена,  Извадка от регулационен план, нотариален акт №51/1972г, Нотариален акт № 134/ 1988г, Нот. Акт № 114/1988г, Нот. Акт № 68/2010г, Заповед № 1975/06.12.1975г на Общ НС Шумен,Скица  от 1989г, Скица № 278 от 17.05.2010г за промяна на ПУП – одобрена със Заповед № 25-756/26.05.2010г на Община Шумен; Скица  за промяна на ПУП-ПР № 211/03.2007г- одобрена,  всички незаверени,  но съдържащи данни, че заявителя е заинтересовано лице  за поисканата административна услуга и административният орган приема, че производството е допустимо.

               По същество:

На одобрената КК имотът представлява:  Поземлен имот 69924.501.43, област Шумен, община Шумен, с. Струино, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 3034 кв.м., стар номер 89, квартал 10, парцел III, като в Кадастралния  му регистър НЯМА ВПИСАН СОБСТВЕНИК.

 От приложените към заявлението писмени документи- НА № 68/2010г  се установява, че Вачо Аврамов Йорданов  с ЕГН 6407128724 с адрес: град Пирдоп, ул. „Капитан Петко войвода”20,ет.2, ап.13; е собственик  на УПИ III -89 в кв.10 по РП от 2010г, което го прави  заинтересовано лице.

               Видно от   Нот. Акт № 68/2010г, Вачо Йорданов, към 2010г е собственик на УПИ ІІІ-89, в кв.10  с  площ от 3065кв.м по плана на село Струйно, одобрен със Заповед №756/26.05.2010г на  Кмета на Община Шумен, който е ИДЕНТИЧЕН с Поземлен имот 69924.501.43. Собствеността  му е придобита, като продавачите му са се легитимирали с нотариални актове № 51/72г и 134/88г.

               Заявителят СИНАН АХМЕД МЮМЮН, ЗЮЛЕЙХА ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА, СЕБААТ АХМЕД АЛИ, НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА – всички като наследници на Ахмед Мюмюн Реджеб /Латин  Маринов Колев/ по силата на НА 114/88г  от 1988г е собственик   на УПИ ХІ-89  в кв.10 и е било с площ от 1220 кв.м. по плана действал към 1975г.

 

По действащия към 1988г  план за регулация по силата на Заповед № 1975/06.12.1975г на Общ НС Шумен  УПИ ІІІ-89,  произхожда от стария УПИ ІІІ-89  като същия се разделя на нов УПИ ІІІ-89 /собствен на праводателите на заинтересованато лице- Вачо Йорданов/ и УПИ ХІ-89. /собствен на наследодателя на заявителя/

 

                По действащия към 2010г, по силата на Заповед № 25-756/26.05.2010г на Община Шумен  УПИ ІІІ-89 с площ от 3065кв.м/собствен на заинтересованото лице Вачо Йорданов/  обединява отново в себе си стария УПИ ІІІ-89/собствен на  проводателите на заинтерлесованото лице- Вачо Йорданов/ и  УПИ ХІ-89 /собствен на наследодателя на заявителите/ както и останалата част от дворище пл.№89. Това НОВО ОТ 2010Г  УПИ ІІІ-89/собствено на заинтересованото лице Вачо Йорданов/ е идентично с Поземлен имот 69924.501.43, предмет на административната преписка.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА, административния орган, прие следното.

1. Исканото изменение НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА по смисъла на ЗКИР, доколкото  поземлен имот 69924.501.43 ВЯРНО отразява  границите на УПИ ІІІ-89 в кв.10 по Регулационния план действал към датата на одобряване на КККР. 

2. При изследване на собствеността От описаните в Нот. Акт № 68/2010г   приложени документи за собственост на продавачите на заинтересованото лице, е видно,   че  Нот. Акт 114/88г /на наследодателя на заявителя / НЕ Е ОПИСАН,  което дава основание на административния орган, да приеме, че е налице  СПОР ЗА СОБСТВЕНОСТ между  заявителя - като наследници на Ахмед Мюмюн Реджеб /Латин  Маринов Колев/  собственик по силата на НА 114/88г на УПИ ХI-89 в кв. 10 по  РП към 1988г с площ от 1220кв.м и заинтересованото лице Вачо Аврамов Йорданов  - собственик с Нот. Акт № 68/2010г на УПИ ІІI-89 в кв.10 по РП към 2010г с площ от 3065кв.м.   В административното производство не би могло да се разгледа спора за собственост, както и не се отричат правата на собственост както на заявителя, така и на заинтересованата страна.

3. Доколкото заявителят и заинтеросавоното лице до момента не са представили документ за собственост, от който  заявяват, че черпят права и е установено, че собствеността и на заявителите и на заинтересованото лице, описана в документите им за собственост е включен в ПИ 69924.501.43, но  не са вписани в КР на имота, то същите следва да бъдат вписани.

 

При така, описаното по- горе:

1  Административния орган  приема, че е налице искане  по чл.54, ал.1 ЗКИР- НЕПЪЛНОТА на КК, изразяваща се в нанасяне границите на имота- представляващ УПИ ХІ-89, в кв.10 по плана на с. Струйно действал към 1988г, за които претендира Заявителя,   НО след решаване от Районен съд Шумен на СПОРА ЗА СОБСТВЕНОСТ. по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗКИР, във вр. с чл.70, ал.4, предложение трето от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР и са налице условията да откаже извършването на заявената  със ЗАЯВЛЕНИЕ вх. № 01-255462-09.07.2018г. първа  услуга. Доколкото останалите услуги от заявлението са свързани с първата и изпълнението им зависи от изпълнението й, то след решаването на спора  за собственост  върху проектните поземлените имоти по съдебен ред от гражданския съд,  услугите ще бъдат изпълнени.

Съгласно предложение второ на чл.54, ал.2 от ЗКИР след влизане в сила на решението на  гражданския съд СГКК-Шумен би имал правно основание да извърши изменение на КККР, съгласно представения проект  и въз основа на скиците-проект  към него след решаване на спора по съдебен ред.

 

 С оглед на гореизложеното административния орган

РЕШИ:

І. На заявителя:  СИНАН АХМЕД МЮМЮН, ЗЮЛЕЙХА ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА, СЕБААТ АХМЕД АЛИ, НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА се издава

ОТКАЗ

за  извършване на  ЗАЯВЕНОТО в точка едно от ЗАЯВЛЕНИЕ вх. № 01-255462-09.07.2018г съгласно  приложените към проекта -Скици-проект. По отношение на останалите заявени услуги, същите ще бъдат изпълнение след  като са налице основания за изпълнение на услуга едно от заявлението.

               ІІ. Доколкото  по административната преписка са представени документи за собственост на заявителя и  на заинтересовано лице административния орган е констатирал, че собствеността, описан в Нот. Акт 114/88г  и в Нот. акт 68/2010г попада в ПИ 69924.501.43, то  на основание чл. 53, ал.2 от ЗКИР в КР на имота, следва да бъдат вписани собствениците и нотариалните актове, като  на осн.  ал.3 от същия член, за изменението следва да бъдат уведомени и заявителя и  заинтересованото лице Вачо Аврамов Йорданов.

 

               Съгласно чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР отказът и вписването за извършеното изменение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. ШУМЕН, чрез СГКК гр. ШУМЕН.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Н-к СГКК-Шумен : ....................................................                      

                                                                                                               (инж. Й.Йовчев)