Изх. № 24-28521*11.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
ДО ИВАЙЛО ЖИВКОВ МИЦЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-486646/07.12.2018г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

 

Изменението се състои във вписване и на "БАНКА ДСК" ЕАД като собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.602.1164 с 1/1 ид. част от правото на собственост, въз основа на Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по чл.717, ал.2 от ТЗ № 77 том 9 рег. 2541 дело 1280 от 16.11.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 26.02.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /