Изх. № 24-22780-12.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
ДО ЖЕЛЯЗКО ТАНЕВ ИВАНОВ ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОНЧЕВА ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТАНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-64230-19.02.2018  подадено от Иван Цонев Иванов, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлени имоти с идентификатори: 11898.85.22, 11898.44.21, 11898.40.15, 11898.47.10, 11898.47.9, 11898.40.9, 11898.43.5, 11898.86.4, 11898.43.3, 11898.48.1 и  11898.42.1 от одобрената кадастрална карта  на землище с. Войнежа, община Велико Търново.

Нанасянето на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на вашия наследодател Станю Коев Минчев и записване на Иван Цонев Иванов като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 11898.85.22, 11898.44.21, 11898.40.15, 11898.47.10, 11898.47.9, 11898.40.9, 11898.43.5, 11898.86.4, 11898.43.3, 11898.48.1 и  11898.42.1 от одобрената кадастрална карта  на землище с. Войнежа, община Велико Търново с документ удостоверяващ правото на собственост Нотариален акт № 177, т. 2, рег. № 1037, дело № 380 издаден на 08.02.2018 г.  от Служба по вписванията гр. Велико Търново.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

С уважение,

 

ИНЖ. весела тодорова

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 29.10.2018 г.