Изх. № 24-22707-11.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
До: ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 25 ПЕНКА ЩИЛИЯНОВА АПОСТОЛОВА гр. Ямбол, ул. БОГОМИЛ № 15, вх. А, ет. 3, ап. 6 ГЕОРГИ ЩИЛИЯНОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ХАЛЕ № 11, вх. Б
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53518/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.473, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №25.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС, вх. рег. №5307, том 16 от 14.08.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                               / инж. Р. Христова /

 

 

 

    МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  12.10.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 27.10.2018г.