Изх. № 24-22605-10.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.10.2018
До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА гр. Димитровград, № 1, вх. В, ап. 34 КОРТЕЗКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев”, бл.86, вх. Б, ет. 2, ап. 24 ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЙОВЧЕВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 39
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53500/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.481, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №39.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС, вх. рег. №5310, том 16 от 14.08.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                               / инж. Р. Христова /                                                                   

 

    МД

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  11.10.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 26.10.2018г.