Изх. № 24-15878-11.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.06.2019
ДО ОМАР АБУ АЛ НАСЕР – ПЪЛНОМОЩНИК НА „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

Относно: Заявление   с   рег.  № 01-197456-07.05.2019 г.,   подадено   в   СГКК – Софийска  област

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛ НАСЕР,

 

Във връзка с подадено от Вас в СГКК – Софийска област заявление с рег. № 01-197456-07.05.2019 г., относно нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти и издаване скица за сграда с идентификатор 72624.610.118.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Добрич, се наложи да извършим проверка в архива от документи, с които разполагаме и да изискаме служебно други, тъй като сградата, за която сте заявили посочените по-горе услуги, не може да се идентифицира еднозначно само по приложения от Вас документ за собственост.

При проверката, от събраните писмени доказателства установихме, че сградата представлява част от предачен цех (целия с площ 2200 кв.м) и за нея има съставен нотариален акт № 58/16.03.2004 г. за собственост на Симеон Славев Айков, Мартина Симеонова Айкова – Гурецка и Александър Симеонов Айков, въз основа на решение на ДРС № 1963/25.04.1995 г. по гр. дело № 392/1993 г. (по което „Родина – 91“ ЕООД е било ответник).

В изброените 22 бр. сгради в документа за собственост на „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД, който сте приложили към горепосоченото заявление, под № 3 е описана друга част от предачния цех – сграда с площ 1239 кв.м, която съответства на сграда с идентификатор 72624.610.118.25 по КККР, но тя вече е собственост на „МЕБЕЛ – 94“ ООД, по силата на постановление за възлагане № 48/19.12.2018 г., във връзка с изпълнително дело № 8140000680/2014 г., образувано срещу „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД.

           От документа, който сте приложили, е видно, че на останалата част от предачния цех, със застроена площ 455 кв.м, съответстваща на сграда с идентификатор 72624.610.118.26 по КККР, собственик е „Родина – 91“ АД.

От изложеното по-горе следва, че приложения от Вас към заявление рег. № 01-197456-07.05.2019 г. нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – Добрич под    № 85, том IX, дело 1949, вх. рег. 2840 от 19.05.2000 г., не удостоверява право на собственост на „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД върху сграда с идентификатор 72624.610.118.27 по КККР на гр. Добрич и СГКК – Добрич не може да извърши заявените от Вас услуги.

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.06.2019 г.

Длъжностно лице: инж.Милена Терзиева – главен експерт „СПК“

 

 

 

                                             НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ: 

                                                                                                  /инж.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ/